جمال حاجی آقا تبار.....

عکسهایی از مناظر دیدنی وجالب از نگاه من

جمال حاجی آقا تبار.....

عکسهایی از مناظر دیدنی وجالب از نگاه من

عکاسی هنری است که ماندگاری دارد.

اآخرین سرباز امروز خیلی خسته هست.تکیه داده به درخت ، باد داره میپیچه دور درخت، آروم آروم دارم چشمهام رو میبندم