جمال حاجی آقا تبار.....

عکسهایی از مناظر دیدنی وجالب از نگاه من

جمال حاجی آقا تبار.....

عکسهایی از مناظر دیدنی وجالب از نگاه من

عکاسی هنری است که ماندگاری دارد.

زنگی فراز و نشیب های زیادی دارد وقتی از گذشته های دور از سختی و مشقت های انروز ها میگویی .وقتی از کار در شالیزاروکمبود امکانات انروزها حرف میزنی و الان این راحتی و تکنولوژی را میبینی .چگونه میتوان حرفهایی که از انروزها میزنی را درک کنم.

لی اختیار یاد مثلی از شما میافتم که :

دنیا جوان بیه و رضا پیر