جمال حاجی آقا تبار.....

عکسهایی از مناظر دیدنی وجالب از نگاه من

جمال حاجی آقا تبار.....

عکسهایی از مناظر دیدنی وجالب از نگاه من

عکاسی هنری است که ماندگاری دارد.

چه واژه قشنگیه پدر.پدر که سنگ صبور است و پشتوانه .

قدر پدر را معمولا کسانی بیشتر میدانند که پدرشان از بین شان رفته است.

پدرم دوستت دارم به خاطر همه ان چیزهایی که به من دادی و اموختی.

پدرم حاجی مسلم حاجی آقا تبار انشاءالله همیشه سالم و سلامت باشی.